ਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ PowerPoint ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ. ਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ. "ਕ੍ਰਿਸਮਸ" ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ 'ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਨਾਮ ਹੈ 25 ਦਸੰਬਰ. ਰਸਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੇਠ ਈਸਟਰ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਅਤੇ ਏਪੀਫਨੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੜਨਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਚੂਨ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ, where ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ [...]

Sony Vegas pro 13 Free Download Full Version

Sony Vegas Pro 13 Sony Vegas Pro is outstanding as an effective, yet learner neighborly video altering program. Bragging a few new expert-level highlights and a trio of new modules, ਵਰਜਨ 13 has a ton to offer, ਪਰ, is it enough to legitimize an overhaul? A wide cluster of video altering programming programs spots the after generation scene nowadays. The Basics Sony Vegas Pro 13 is a course of events based proofreader that is genuinely simple to learn and utilize. On the off ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ [...]

ਸਿਖਰ 10 Best Quick Weight Loss | Weight Loss Meals

9+ Best Foods For Weight Loss 1- Mushrooms "Mushrooms' substantial flavor and surface make them incredible augmentations to ground meat dishes, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, burgers, meatloaf, meatballs, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ," Zeratsky says. Since they hold up to cooking, mushrooms can even fill in as meat substitutes for veggie lovers and vegans. Research has even discovered subbing out meat with mushrooms for one supper daily can provoke noteworthy weight reduction since you're expending less fat and fewer ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ [...]

What Is Drop Shipping? How Does Drop Shipping Work In The Market?

Drop shipping is the way to get more money. Definition: A plan between a business and the producer or wholesaler of an item the business wishes to offer in which the maker or merchant - and not the business- - ships the item to the business' clients. In spite of the fact that the procedure can be a help to web business visionaries, you should know the focal points and disservices to this plan of action before beginning. Notwithstanding not worrying about transportation items yourself, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ [...]

10 BEST HEALTH BENEFITS OF SLEEP

Sleep is a very vital part of every Man’s life. Beyond the fact that it makes you feel very relaxed and let go of every tension and pressure that you might have faced for the day or moment, It goes ahead to do a lot of things which you might know or not know. The most important thing here is that each time you have adequate sleep, these things keep occurring. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, we are going to be considering the health benefits of sleeping. 10 BEST HEALTH BENEFITS OF SLEEP Memory ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ [...]

3 Best Reasons to buy iPhone 8 ਪਲੱਸ

iPhone 8 plus it's a best phone in the world I like it, and the Reasons : 3 Best Reasons to buy iPhone 8 Plus 1-The screen Genuine Tone is astounding. This tech is the thing that permits the iPhone to coordinate the light it produces from the screen to the encompassing light around you. So outside, in sunlight, the screen is a cooler, bluer tone and inside it has a hotter tint to it. For what reason does this make a difference? Indeed, it takes into account better on-screen hues. ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ [...]