7+ អត្ថប្រយោជន៍នៃការដេកលក់សម្រាប់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន


Sleep is a very vital part of every Man’s life. Beyond the fact that it makes you feel very relaxed and let go of every tension and pressure that you might have faced for the day or moment, It goes ahead to do a lot of things which you might know or not know. The most important thing here is that each time you have adequate sleep, these things keep occurring.

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ, we are going to be considering the health benefits of sleeping.

7+ អត្ថប្រយោជន៍នៃការដេកលក់សម្រាប់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន

1. Memory Improvement

While you sleep, your memory gets strengthened and also it practices things that you learned while you were awake. This process is known as consolidation. That’s amazing, Most times when you try things over and over, just have enough sleep, unconsciously your mind practices it while you are asleep and you come out better.

2. Increased Creativity

Researchers at Harvard University and Boston College found that people seem to strengthen the emotional components of a memory during sleep, which may help spur the creative process.

អាន​បន្ថែម: Importance Of Technology In Education

People in the creative world, such as people who are into painting and designing, when they sleep, it really spurs their creativity and gives them more insights.

Enables you to become a better Athlete:

A Stanford University research found that college football players who slept for at least 10 hours a night for seven to eight weeks improved their average sprint time and had less daytime fatigue and more stamina.

This is a very good and pretty simple way for athletes to increase their abilities and turn out better.

3. A better weight

Researchers at the University of Chicago discovered that dieters who were well rested lost more fat—56% of their weight loss than those who were sleep deprived, who lost more muscle mass. (They shed similar amounts of total weight regardless of sleep.)

Having enough sleep helps you get a more perfect and healthy weight when you are on the right diet. When you’re on the wrong diet, this actually can turn out very bad for you, That is why you need to follow proper and thorough guide from a dietician in order to get this benefit.

4. Reduces stress

Even the layman understands this very well.

“Sleep can definitely reduce levels of stress, and with that people can have better control of their blood pressure,” Dr. Jean says. “It’s also believed that sleep effects cholesterol levels, which plays a significant role in heart disease.”

Once you are stressed, just catch some sleep, you need no other thing as the sleep causes your nerves to relax and comes up totally refreshed.

អាន​បន្ថែម: 5 វិធីដែលស្រួលបំផុតដើម្បីឱ្យមានសុខភាពល្អនៅក្នុងជីវិតរវល់

5. Curb Accident

The National Highway Traffic Safety Administration reported in 2009 that being tired accounted for the highest number of fatal single-car run-off-the-road crashes due to the driver’s performance even more than alcohol!

This is true when you drive with your eyes heavy, your chances of losing control and having a crash is just so broad. This is more specific to drivers who engage in long-distance driving, This needs a whole lot of concentration, this is why every driver should get a very sound rest before driving.

6. Overcome Depression

លោកបណ្ឌិត. Jean says. “A good night’s sleep can really help a moody person decrease their anxiety. You get more emotional stability with good sleep.”

អាន​បន្ថែម: ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតកំពូលម៉ូត

Human beings are too emotional and a whole lot of things can bring about depression, which can lead to unpredictable acts, a lot of people get to commit suicide or other harmful acts. But sleep helps overcome depression. It gives you freshness and courage to get a new beginning and get over things that have happened.

7. Reduced Pain

If you sustained an injury which had lead to chronic or acute pains, getting enough sleep will help reduce pains. Anyway, this is quite difficult because when you are at pains, it’s quite difficult to sleep. But peradventure you get to sleep, try all you can to make the sleep as long as possible.

អាន​បន្ថែម: ជំនិត 10 មូលហេតុដែល Google គឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនល្អបំផុតមួយសម្រាប់ការស្វែងរក?

8. Better thinking

Our thinking has a lot to do with how fresh and clear our minds are. If you keep your mind compacted and packed with a lot of thoughts, your thinking perhaps is going to be limited, but when you have enough sleep and think upon a matter, you sure will come out with better results. This is why programmers and developers and people who have so much to do with logical works take a deep sleep whenever a work tries to get stuck at some points.

Sleep might sound so simple to the hearing of everyone considering the fact that it is something we can do even most times at will…

សង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តអត្ថបទនេះ, ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកផ្ដល់ឱ្យវាមេដៃឡើងនិងមតិយោបល់ល្អចុះខាងក្រោម.

1 ការឆ្លើយតប

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *

ផ្លាកសញ្ញា CommentLuv