බ්ලුටූත්, ජංගම කනෙක්ට් කිරීමට, ඔබේ ලැප්ටොප් Pair කෙසේද

ඔබ ලැප්ටොප් උපාංගයේ බ්ලුටූත් ජංගම සම්බන්ධ කිරීමට බෙදා ගැනීමට අවශ්ය. Such as Bluetooth is bit like WiFi in that allow you connect devices others without getting nature attach […]

පරිගණක හා ලැප්ටොප් අන්තර්ජාල සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මහ හොඳම ඉඟි

පරිගණක හා ලැප්ටොප් අන්තර්ජාල සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද?. මුලින්ම ඔබ පරිගණකයේ ඇති අතර ඔබ wifi අන්තර්ජාල පෙන්වන්න හා wifi අන්තර්ජාල සම්බන්ධ අවශ්ය. Its possible first computer use wifi […]

WikiWon වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපි wikiwon.com සියලු වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. සෞඛ්ය ගැන අපේ පසුගියදා ආරම්භ බ්ලොග් සංචාරය කිරීමට ඔබේ කාලය බොහොම ස්තුතියි. We are health advisors and we give tips and […]