එක් කරන්න කිරීමට Skrill දී තැපැල් ලිපිනය තහවුරු කරන්න කරන ආකාරය (බෑන්ක් ඔෆ් ඇමරිකා) නමත්

If you want to sign up for Payoneer, then you need to know that this is the best prepaid card now. But there is a little bit hard to deposit it initially. First thing that we can't deposit money from the local banks to Payoneer and we need to find a good alternative to fund our account. Payoneer still offers ...

වැඩිදුර කියවන්න »

වර්ඩ්ප්රෙස් එදිරිව වේවි බ්ලොග් එකට විවිධ මොනවාද

නව පරිශීලකයන් හට වඩාත් පාවාඩ සහ වර්ඩ්ප්රෙස් අතර වෙනස හා එක වඩා හොඳ දේ ඉල්ලා. බ්ලොග් ආරම්භ ආරම්භක සඳහා ගත වන සහ විශාල කාර්ය වරින් හැකි. පළමුව ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ විසින් තෝරා වේදිකාව සොයා අවශ්ය. SEO බලා සිටිනවා,. අප සියලු පවතී දැයි 2 අධික පෙළ මත පදනම් වූ බ්ලොග් සඳහා වැඩිම වශයෙන් භාවිතා වේදිකා. Both offers different design and other ...

වැඩිදුර කියවන්න »

සමාජ මාධ්ය හා ක්ෂණික පණිවිඩකරුවන් Meanness

There was a time when social media and instant messaging services did not even exist. But today it has become almost unfeasible to imagine and live a life without these computer-mediated technologies. Facebook alone has more than 1 billion active users across the world and the figure is on a continuous rise. The perks of these social networking platforms are ...

වැඩිදුර කියවන්න »

50+ ඔෙටෝෙමොබයිල් රක්ෂණ සඳහා ඔබට උපකාරී වනු ඇත සුදුසුම Android යෙදුම්

Android apps for automobile insurance why need them. Why would install any app like this? Most of people now try search and install good automobile insurance app for android phone or tablet. They try to save more time, and money. Everyone plans their next days. Automobile always helps people to get from one place to another, but there is still ...

වැඩිදුර කියවන්න »

100+ හොඳම හිම පහත වැටී ඇති බව ද, නත්තල Android යෙදුම් 2017

ඒයි, නත්තල් කාලය එනවා. එය ඔබගේ වීදි සැරසීම සඳහා කාලය යි, විවිධ නත්තල් හා හිම වැටෙන යෙදුම් භාවිතා කර නිවස සහ පවා ස්මාර්ට්ෆෝන්. In this article we're show you the 100+ ඔබේ දුරකථන බැබළෙන්න කිරීමට ඔබට උපකාර කරන බව හොඳම නත්තල් හා හිම වැටෙන යෙදුම්, with these beautiful apps you can easily decorate your tablet ...

වැඩිදුර කියවන්න »

5+ BEST UTORRENT ALTERNATIVE ANDROID APPS IN 2017

BEST UTORRENT ALTERNATIVE Yet, what you don't know is that these promotions are not from uTorrent staff since official stuff never needed to put spam offers or advertisements on programming or application. Is it accurate to say that you are sustained up of seeing advertisements on uTorrent? At that point, the time has come to look at the best uTorrent ...

වැඩිදුර කියවන්න »