සෞඛ්ය

Feng Shui | ප්රධාන මූලධර්ම | වෛද්ය මෆෙන්ෂුයිය වෘත්තිකයෙකු උපදෙස් | Feng Shui

Feng Shui Practiced in China for over a thousand years, ෆෙන්ග් ෂුයි ජීවන පිළිෙයළ කිරීම සහ ශාරීරික හා ආත්මික ප්රතිලාභ ලබා දීමට ඉඩ වැඩ පුරාණ පෙරදිග කලාව. Derived […]

පලතුරු සඳහා ශ්රේෂ්ඨතම ඉඟි සහ බැලුම ගුවනට | බලවත් නිරෝගී ජීවිත

ආයුබෝවන් කොහොම ද! පලතුරු ඔබේ ශරීරය සඳහා වඩාත් වැදගත් වන්නේ. ඔබ සෞඛ්ය අවශ්ය නම් එසේ ඔබ ද පළතුරු අවශ්ය යුතු, because of fruits have many benefits like at fruits are reduced […]

ෆෝලික් අම්ලය හොඳ මූලාශ්රය | ෆෝලික් අම්ලය | ෆෝලික් ඇසිඩ් ඌනතාවයෙන්

Folic Acid Also called folate or folacin, ෆෝලික් අම්ලය B-සංකීර්ණ විටමින් එකක්. ෆෝලික් අම්ලය ශරීරයට හා නංවා විසින් නිපදවන ආ නොහැකි, එබැවින්, come from food […]

SOLUBLE FIBRE The inclusion of soluble fibre in the diet slows the breakdown of complex carbohydrates, පිෂ්ඨය වැනි, සරල සීනි, එවැනි ග්ලූකෝස් ලෙස, thereby slowing the absorption of sugar […]