සමාජ මාධ්ය හා ක්ෂණික පණිවිඩකරුවන් Meanness

There was a time when social media and instant messaging services did not even exist. But today it has become almost unfeasible to imagine and live a life without these computer-mediated technologies. Facebook alone has more than 1 billion active users across the world and the figure is on a continuous rise. The perks of these social networking platforms are irrefutable as they provide a gateway to get introduced with the rest of the world but it is not without pitfalls. This article discusses වැඩිදුර කියවන්න [...]

Impact of Social Networking Sites on Youth

social networking sites and its impact on youth pdf,The influence of social media on adolescents and teenagers is of great importance, not only because this particular group of children is developmentally vulnerable but also because they are among the heaviest users of social networking all around the world. According to a report 75% of teenagers in America currently have their profiles on social networking websites of which 68% people are Facebook users. As social networking websites have brought වැඩිදුර කියවන්න [...]

WPA WPS Tester Premium v3.2.4 MOD Free Download

WPA WPS Tester Premium v3.2.4 MOD Get for free on my website, share to you. that's software was very helpful to me, and I'm feeling better. then share to you. Here, you can Download WPA WPS Tester Premium v3.2.4 MOD Free of cost from here. This is a Wpa Wps Tester Premium v3.2.4 MOD APK for Android Devices. We provider’s you this app after the success of “Wifi WPA WPA tester” that comes with Premium version. Try this app your wireless network is secure or not its works perfect. In this වැඩිදුර කියවන්න [...]

Homologous series and characteristics of homologous series

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Series of organic compounds which have same functional group, similar structural feature but differ from each other by integer number of CH2(methylene group) is called "Homologous series". The number of homologous series differs by molecular mass 14. Characteristics of Homologous series: 1. All numbers of homologous series have similar structures. 2. Physical properties of homologous series change progressively more than වැඩිදුර කියවන්න [...]

බ්ලුටූත්, ජංගම කනෙක්ට් කිරීමට, ඔබේ ලැප්ටොප් Pair කෙසේද

ඔබ ලැප්ටොප් උපාංගයේ බ්ලුටූත් ජංගම සම්බන්ධ කිරීමට බෙදා ගැනීමට අවශ්ය. බ්ලූටූත් බව ඔබ ස්වභාවය ලබා ගැනීමෙන් තොරව උපකරණ අන් අය හා සම්බන්ධ ඉඩ දී ටිකක් WiFi වගේ වැනි කේබල් ද අනුයුක්ත. මුලින්ම ඔබ ලැප්ටොප් ඇති අතර ජංගම. මෙම පින්තුරේ බලන්න. ඔබේ PC කිරීමට බ්ලූටූත් උපාංගය සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඔබ පළමුව එය යුගල හා කාන්තියක් තැබීම යන්න ඕන. ඔබේ ලැප්ටොප් ස්වයංක්රීය බ්ලුටූත් උපාංගය සොයා. බ්ලූටූත් උපාංග කෙටි රැක පසුව මේ දක්වා පෙන්වනු ඇත. Now this tab show in your laptop වැඩිදුර කියවන්න [...]