വീട് » സാങ്കേതികവിദ്യ

കാര്യം ആണവ റേഡിയേഷനും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ

In the previous chapter we have discussed natural radioactivity in which a and B particles and y-rays are emitted from the disintegrating nucleus of an atom. In nuclear fission and fusion reactions neutrons and other particles together with

Read More »

ഇലക്ട്രിക്കൽ അളന്നു ഉപകരണങ്ങൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ തരം

INTRODUCTION :- for the detection or measurement of electric current potential difference, and resistance certain instruments have been devised viz the galvanometer for the detection of small currents or measurements of small currents of the order of micro

Read More »

പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതു,ങ്ങള് നിർവചനം ആമുഖം

Petroleum and it,ങ്ങള് നിർവചനം ആമുഖം… Latin petra =rock,oleum=oil means sock oil. It is usually found below the surface of earth.it is viscous liquid and mixture of alkane,alkene,cycloalkane,aromatic hydrocarbons and some inorganic compounds therefore it is called crude

Read More »

Homologous series and characteristics of homologous series

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Series of organic compounds which have same functional group, similar structural feature but differ from each other by integer number of CH2(methylene group) is calledHomologous series”. The number of

Read More »

പോളി മനു | Merious ഭാഗം | യൂണിറ്റ് തന്മാത്ര |Polymerization

പോളി മനു,merious ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര,പല തന്മാത്രകളുടെ polymerization ലിങ്കിംഗ്. The process in which organic compounds containing double bonds or triple bonds undergo chemical reaction in such a way that large number of smaller molecules join together

Read More »

എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൊബൈൽ കണക്ട് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ജോടിയാക്കാൻ

നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൊബൈൽ കണക്റ്റിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപകരണം പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം പോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ആ പ്രകൃതിക്ക് ഇല്ലാതെ ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കണക്ട് അനുവദിക്കുക ലെ വൈഫൈ പോലുള്ള ബിറ്റ് ആണ് ഒരു കേബിൾ അറ്റാച്ച്ചെയ്യാം. First you have laptop

Read More »

എത്ര ഉയർന്ന മികച്ച നുറുങ്ങുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട്

എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട്. ആദ്യം നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ വൈഫൈ ഇന്റര്നെറ്റ് കാണിച്ച് വൈഫൈ ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന. Its possible first computer use wifi internet one USB put in your computer then

Read More »
ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ വേർഡ്പ്രസ്സ് പ്ലഗിനുകള്ക്കായി & W3 എഡ്ജ് പരിഹാര