വീട് » ചരിത്രപരമായ

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ബൂർഷ്വാസിയുടെ 1789

The Bourgeoisie Nearly all the leaders of the revolution were drawn from the numerically small class of thebourgeoisiewhich included merchants, traders, industries, lawyers, doctors and other professional groups. The merchants and industries lived mainly in the

Read More »

Egypt and the Western powers in Europe and the third world (1953-1968)

Egypt and the Western powers in Europe While Britain was forging alliances in the Middle East she had also to face the new situation in Egypt. Sooner after the fall of Farouk the old Egyptian political parties, including

Read More »

യൂറോപ്പ്, മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം (1953-1968) | Erupean

Europe and the third world war 1953_1968 By 1953 ദേശീയതയുടെ ശക്തികൾ, ഏഷ്യയിലെ വലിയ യൂറോപ്യൻ തിരോധാനം speeded ചെയ്തിരുന്ന, അവികസിത ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും പടർന്ന ചെയ്തു. The revolution in Egypt

Read More »

The Nobility in The French Revolution in (1789) | The Socialist Party of Great Britain

A striking feature of French society before the Revolution was the absence of any real unity among the wealthy and privileged. The bourgeoisie envied and detested the nobility, which in its turn was seriously divided against itself. There

Read More »

The Army in The French revolution in 1789

The Army A vital support of any despotic monarchy must be its armed forces, but the French army in 1789 was far from being the reliable instrument of the monarchy which it had been at the time of

Read More »

The Peasant culture facts, information | Pedestrianization of France during the French Revolution ulture

Conditions of French society before The revolution. The peasantry. At the time of the revolution in the peasantry numbered about 23,000,000 in a total population of 25,000,000. In some district’s of France the peasantry were still serf in

Read More »

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ കാല്പനികത വിക്ടോറിയൻ (ലേഖനം) വിക്കി നിങ്ങളോട് പറയില്ല| ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് കാല്പനികത

റൊമാന്റിക് പ്രസ്ഥാനം, which originated in Germany but quickly spread, വർഷം അമേരിക്ക എത്തിച്ചേർന്നു 1820. പ്രകൃതിയുടെ ആത്മീയവും സ്വര അളവുകൾ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് റൊമാന്റിക് ആശയങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത മനസ്സും ആത്മാവും പ്രാധാന്യം. The Romantics

Read More »
ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ വേർഡ്പ്രസ്സ് പ്ലഗിനുകള്ക്കായി & W3 എഡ്ജ് പരിഹാര