ടോപ്പ് 5 Largest Cities in India

Introduce: India is one of the largest cities in the world with a population of 1,173,108,018 (July 2010 estimate). Formally it is called as Republic of India and occupies most of the Indian subcontinent in the southern portion of Asia. India is one of the largest democratic country along with China, and of the most fastest growing countries. But is still considered as a developing country. Basically India is a fascinating country with lots of cities, towns and villages housing a great diversity Read more [...]

യൂറോപ്പ്, മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം (1953-1968) | Erupean

Europe and the third world war 1953_1968 By 1953 ദേശീയതയുടെ ശക്തികൾ, ഏഷ്യയിലെ വലിയ യൂറോപ്യൻ തിരോധാനം speeded ചെയ്തിരുന്ന, അവികസിത ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും പടർന്ന ചെയ്തു. ഈജിപ്തിൽ വിപ്ലവം അറബ് ജാതികളുടെ മുഴുവൻ ദേശീയതയുടെ ഒരു തീവ്രവാദ കൂടുതൽ വിപ്ളവ ഫോമിന്റെ കലങ്ങിയ മുഖവുര ആയിരുന്നു. ആഫ്രിക്ക വളരെ ൽ, വടക്ക് സഹാറ തെക്കൻ രണ്ടും, nationalist leaders were emerging who were determined to establish the political independence Read more [...]

ടോപ്പ് ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള അമേരിക്കൻ പഴയത് മികച്ച എഴുത്തുകാരനുള്ള | കവിതകൾ | മികച്ച ശ്രദ്ധിക്കൽ

തോമസ് Stearns എലിയറ്റ്, ഹാർവാർഡ് കോളേജിൽ തന്റെ തലമുറയിൽ ന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയുടെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരും, സോർബോൺ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സംസ്കൃത തന്റെ poetry.Like തന്റെ സുഹൃത്ത് സ്വാധീനിച്ചു ഓറിയന്റൽ തത്ത്വശാസ്ത്രവും പഠിച്ച കവി എസ്രാ പൗണ്ട് നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി അവിടെ സാഹിത്യ ലോകത്ത് തലയെടുപ്പുള്ള കണക്കുകൾ മാറി. One of the most respected poets of his day his modernist seemingly illogical or abstract iconoclastic poetry had revolutionary impact.In The Love Read more [...]

THE NEW AMERICANS Meet The Newest Americans

On October 11 had the privilege of speaking at the naturalization ceremony for 125 new citizens, Held at the United states District court for the District of Columbia, a short walk from the Capitol. The ceremony was presided over by the honorable judge Tanya Chukka, herself a naturalized citizen originally from Jamaica. It drew a remarkable from Kazakhstan to Kenya, from Argentina to Australia, from Iraq to Italy. There men and woman speak dozens of different language and have different faiths Read more [...]

Election Day Democracy In Action

Bright balloons bob above a sea of rainbow-colored signs as loudspeakers blare music and announcements and people in hats and shirts emblazoned with slogans hand out fliers stickers and buttons. Election day in the United States often arrives dressed as a carnival,ready to attract attention and excite voter interest. The day begins early on the Tuesday after the first Monday in November in villages,towns and cites across the United States as thousands of volunteers rise before dawn to lend a hand Read more [...]

How Americans In Pakistan Can Vote In The 2016 Election

Among the many freedoms citizens enjoy is the right to vote from wherever they are, life can take you lots of places, And you can vote from all of them. Voting is a citizens's most fundamental right during his election year U.S citizens living away from their voting residence can easily vote by absentee ballot with resources from the federal voting assistance program.(FVAP) FVAP means Federal Voting Assistance Program gov has everything you need to know from upcoming election dates to downloadable Read more [...]

Early American Writers: John Smith, John Winthrop & Roger Williams

The foundation of American literature begins with the orally transmitted myths, legends,tales,and lyrics (always songs) of Indian cultures. Native American oral tradition is quite diverse.Indian stories glow with reverence for nature as a spiritual, as a well as physical, mother. Nature is alive and endowed with spiritual forces;main characters may be animals or plants, often totems associated With a tribe,group, or individuals. The Indians contribution to America is greater than is often believed. Read more [...]