നിങ്ങളുടെ ശരീരം: FERTILIZATION Fertilization occurs when the head of a sperm penetrates a mature ovum. After penetration, the nuclei (which contain the genetic material) of the sperm and ovum fuse […]

യൂറോപ്പ്, മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം (1953-1968) | Erupean

Europe and the third world war 1953_1968 By 1953 ദേശീയതയുടെ ശക്തികൾ, ഏഷ്യയിലെ വലിയ യൂറോപ്യൻ തിരോധാനം speeded ചെയ്തിരുന്ന, were spreading to other parts […]

Feng Shui | കീ തെളിവുകളും | മെഡിക്കഫെങ് ഷൂയിപ്രായ | ഒരു പ്രാക്റ്റീഷണർ ഡിഡിയാണ് | Feng Shui

Feng Shui Practiced in China for over a thousand years, ഫെങ് ജീവനുള്ള നടത്തിയും ഭൗതിക, ആത്മീയ പ്രയോജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സ്പേസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പുരാതന ഓറിയന്റൽ കലയാണ്. Derived […]